नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय गुल्मी
गुल्मी

मुख्य कार्यहरु / मालपोत कार्यालय गुल्मी बाट प्रदान गरिने सेवाहरु

मालपोत कार्यालय गुल्मीबाट प्रदान गरिने सेवाहरु-

लिखत/मिसिल

लिखत तर्फ-

1. राजिनामा

2. अंशबण्डा

3. अंशबुझेको भरपाई

4. हालैको बकसपत्र/दान पत्र

5. शेष पछिको बकसपत्र

6. सट्टापट्टा

7. धितोबन्धक/दृष्टिबन्धक (संस्थागत/व्यक्तिगत

8. रोक्का/फुकुवा

9. प्रतिलिपी- प्रमाण पुर्जा/जग्गा दर्ता श्रेष्ताको प्रतिलिपी, पुरानो खिची नयाँ प्रमाण पुर्जा

10. दर्ता फारी/बण्डा फारी

11. छोडपत्र

12. गैर घर जग्गाको कारोबार

मिसिल तर्फ

1. नामसारी (मृत्युपछिको/बेपत्ता जग्गाधनि)

2. संसोधन(जग्गाको विवरण/जग्गाधनिको विवरण)

3. घरकायम

4. दाखिल खारेज - अदालतको फैसला/मिलापत्र, अदालतबाट भएको लिलाम बमोजिम, अन्य मिलापत्र, लगत कट्टा, शेषपछिको बकसपत्र दा.खा., शेषपछिको बकसपत्र बदर

5. श्रेष्ता एकिकरण

6. हदबन्दि छानबिन/फुकुवा

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)